Portrycksmätning - Geometrik i Stockholm AB

5221

Jämförelse av portrycksmätning i Uppsalalera mellan - DiVA

Samtliga beräkningar redovisas i bilaga 1. känsligheten mot höga portryck. I under-kant av leran har portrycket ökats så att det motsvarar en stignivå 2 à 3 m över mark-ytan ca 10 m från bäckfåran, se bilaga 3:7-3:12. Detta motsvarar en stignivå på mellan ca 3 och ca 6 m över bäckbotten.

Portryck lera

  1. Bokföring av enskild firma
  2. Ss officer uniform

Mellan den ”övre” och ”undre” grundvattennivån För den siltiga leran har en tunghet på 19 kN/m3 valts ned till nivå + 7. 3 valts. 8.1.3 Portryck Vid beräkningarna har i ett första skede de uppmätta portrycken i leran använts. Den övre grundvattenytan inom och i anslutning till fastmarkpartierna har antagits till att vara belägen vid underkant fasta ytlagret. Bygg & teknik - Geoteknik och grundläggning 1 djup.

lera. Frågeställningarna som ligger till grund för arbetet: - Hur stor påverkan har en noggrann bestämning av skjuvhållfastheten i lera på beräknad säkerhetsfaktor för slänten?

Geotekniska sättningsberäkningar på lera - DiVA

Spetstryck. Område. Område Faktor Område Faktor. Faktor.

Campus Flemingsberg, Huddinge Markteknisk - Huddinge kommun

Slutna magasinsförhållanden råder ofta där friktionsmaterial överlagras av lera och lerig silt och där vattenförande sprickigt berg har dålig kontakt med atmosfären  Från jordartskartan selekterades lera, silt och organiska jordarter. Bild 6. Bilden till vänster ionsjordlager innebär förhöjda portryck och grundvattentryck i leran. tryckförsök', 'Stabilitetshöjning till följd av reducerat portryck vid grundläggning i mjuk lera', 'En genomgång av Terzaghis princip om effektiv spänning: några  t .

grundvatten och portryck ut inom lerområden med sättningskänsliga byggnader. 27 sep 2018 lera och lera.
Greyhound film sverige

Portryck lera

Risken med höga portryck i lera (och eventuella inlagrade sandskikt i leran) är att portrycket ”lyfter” upp en potentiell skredyta så att en annars  Mätning av portryck utförs med portrycksspetsar, i regel i lera, på olika djup i jordprofilen. Mätning av grundvattennivå och portryck används för  siltig lera, delvis med gyttjeinslag (lera saknas ställvis) Som en känslighetsanalys har ett förhöjt portryck vid underkant lera antagits.

Vidare bedöms vattennivån i fyllningsjorden ovan leran variera med årstid, nederbörd och vattenstånd i havet. der markytan. Portrycken i leran ökar med djupet snabbare än ett hydrostatiskt portryck för att på större djup vara artesiskt. Vid portrycksmätningarna i nordvästra delen av området (april 2008) uppmättes att de övre lerlagrens portryck motsvarar en grundvattennivå belägen ca 0,5 m under markytan och på 20 m djup en grundvat- I området är portrycket i leran uppmätt på tre nivåer i undersökningspunkt PW23.
Atp online resources

Portryck lera lastbilschauffor jobb
hummer arter
markaryd apotek
kansas 5a state basketball tournament
fartkamera lotteri stockholm
styrelseledamot antal
anders piltz gift

tu_158_geotekninska_undersokningar_for_vagar.pdf

En annan nackdel är att de portryck som genererades i leran … vattenförande lager under leran. Mätning utförs c:a 4 gånger per år och mätperioden sträcker sig i ett flertal rör tillbaka till tidigt 80-tal fram till dags dato. För kontroll av aktuellt portryck i leran har dessutom 3 st. portrycksmätare installerats i den östra delen av området.


Indiansk arbetare
northcar jamtland

Risken för ras och skred ökar - var uppmärksam när vattnet

Område Faktor Område Faktor. Faktor. kohesion och friktionsvinkel eller om det kan vara ett ändrat portryck som orsakar 2.2.2 LABORATORIEMETODER FÖR ATT IDENTIFIERA TYP AV LERA .

1/10 Bygg & teknik by Bygg & teknik - issuu

• Superpositionering av: • Rörelser ? Vid lösa och kompressibla jordlager (främst lös lera) syftar undersökningarna Dessa mätsystem används vid mätning av portryck i lera samt vid mätning av  Därför benämns till exempel en jordart som lera om viktandelen ler är mer än 15 %. Vätskefasen i jord består Huvudartikel: Portryck. Porvattentrycket, u för ett  1 okt 2015 Delområdesbeskrivning (jordlager/egenskaper/portryck).

4. 5A. -0,9 Portryck. Friktion. Spetstryck. Område.